• hu

Egy szervezet, három független értékelési eljárás

0

Az átjárhatósági követelmények Európai Unión belüli egységes rendszerének megteremtése óta számos változás lépett életbe a kölcsönös átjárhatóság és a kapcsolódó nemzeti szabályozások életében. Az egyre közismertebb NoBo (Notified Body) és DeBo (Designated Body) által lefolytatott megfelelőségértékelési eljárások mellett egy új eljárás jelent meg, amely az alrendszerek vagy rendszerelemek megszokott tanúsításától eltérően a tervezett változások biztonságos véghezviteléhez nyújt jogszabályi alapot.

A RailCert Hungary Kft. hazánkban azon kevés szervezetek egyike, amelyek mindhárom típusú kijelöléssel/bejelentéssel rendelkeznek. Büszkén mutatjuk be az új, független kockázatértékelő szervezeti egységünket, az AsBo-t (Assessment Body).

Bevezetés
Az Európai Unió az átjárhatósági követelmények rendszerét egységes unión belüli szabályozással teremtette meg a 2008/57/EK Irányelv létrehozásával. Az elmúlt években változások léptek életbe a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/797 Irányelv (2016. május 11.), valamint egyéb végrehajtási rendeletek bevezetésével, valamint a 4. Vasúti Csomag megjelenése is feladatokat ró a piaci szereplőkre. A szabályozások értelmében a vasúti rendszert alkotó strukturális alrendszerek használatba vétele csak akkor lehetséges, ha tervezésük, kivitelezésük és létesítésük során a vonatkozó alapvető követelmények megfelelősége biztosított az üzembe helyezéskor hatályos előírásoknak megfelelően.
A kölcsönös átjárhatóság lehetővé teszi, hogy az Európai Unión belül működő vasúttársaságok járművei akadálytalanul és biztonságosan vegyék igénybe a vasúthálózatokat, valamint azok létesítményeit, rendszerelemeit és berendezéseit. Az elmúlt – években mérhető – időszakban számtalan rekonstrukciót vagy új építést magába foglaló vasúti projekthez kapcsolódóan járultunk hozzá a hitelesítési eljárások lefolytatásához. Emellett töretlenül érkeznek hozzánk a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek és egyéb komponensekkel kapcsolatos megfelelőségértékelési megkeresések.
Dinamikus fejlődésünket igazolja, hogy ismételten új területtel bővültünk: 2021 februárjától a RailCert Hungary Kft. kockázatértékelő szervezetként is folytathatja tevékenységét.

Kockázatértékelés a vasúti területen
A vasúti közlekedés a közlekedési formák egyik legbiztonságosabb módja, ennek fenntartása érdekében az Európai Unió folyamatosan felülvizsgálja, fejleszti és harmonizálja a vasútbiztonsággal és kölcsönös átjárhatósággal kapcsolatos előírásait. Ezen törekvés eredményeképpen került megalkotásra a 402/2013/EU végrehajtási rendelet (továbbiakban: CSM rendelet), amely a tervezett változások biztonságos véghezviteléhez nyújt jogszabályi alapot. A rendelet összehangolja többek között a biztonsági szinteket érintő változások hatásainak felmérését, az alkalmazott kockázatkezelési eljárásokat és azok alkalmazása során kapott eredmények értelmezését, valamint lehetővé teszi a biztonsággal kapcsolatos információcserét az ágazat szereplői körében.

Miért fontos a változások kezelése?
A változásmenedzsment strukturált eljárásnak tekinthető, amelyet minden biztonságot jelentősen érintő változás során alkalmazni kell. Lehetővé teszi a szisztematikus és proaktív veszélyazonosítást, valamint a megfelelő veszélyszint-mérséklő intézkedések meghatározását. A folyamatos és proaktív veszélyazonosítás elengedhetetlen, hiszen a változások bevezetésével akaratlanul is új veszélyek kerülnek a rendszerbe, befolyásolva ezzel a meglévő biztonságot érintő intézkedések hatásosságát, továbbá az eljárások, folyamatok, termékek és szolgáltatások megfelelőségét.

Mi számít jelentős változásnak?
A CSM rendelet 4. cikkelyének értelmében, amennyiben nincs nemzeti vonatkozó szabályozás, és a változás befolyásolja a biztonságot, az ott felsorolt kritériumok alapján a javaslattevő feladata eldönteni, adott területtel kompetens szakértő vagy szakértők bevonásával, hogy a vizsgált változás jelentősnek minősíthető-e. A meghozott döntést minden esetben megfelelően és alátámaszthatóan szükséges dokumentálni.

Kik a rendelet szereplői?
A javaslattevő, aki felelős a CSM rendelet alkalmazásáért, valamint a változás jelentőségének megállapításáért, ő gondoskodik a beszállítók és a szolgáltatók – illetve alvállalkozóik – által előidézett kockázatnak a rendelettel összhangban történő kezeléséről. A javaslattevő lehet kockázatkezelési intézkedéseket végrehajtó vasúttársaság vagy pályahálózat-működtető, intézkedéseket végrehajtó, a karbantartásért felelős szervezet, a hatályos irányelv szerinti ajánlatkérő vagy gyártó, illetve strukturális alrendszerek üzembe helyezési engedélyét kérelmező. Az eljárás fontos szereplője a független kockázatértékelő szervezet, tehát AsBo szervezet, amely Magyarországon rendelkezik a 390/2020 (VIII. 12.) Korm. rendelet szerinti kijelöléssel.
Fontos megjegyezni, hogy az AsBo tevékenysége eltér a DeBo és a NoBo kijelöléssel rendelkező szervezetek megfelelőségértékelői tevékenységétől, mindazonáltal a függetlenség és pártatlanság ezeknek a szervezeteknek a körében is elengedhetetlen. Az AsBo mintegy független értékelőként működik közre a jelentős változás során véghez vitt kockázatértékelés teljes folyamatában (ábra).


Feladata nem az operatív döntések meghozatala, a kockázatértékelés lefolytatása és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek ellátása, hanem annak ellenőrzése, hogy a CSM rendelet 1. számú mellékletében leírtak helyesen teljesülnek-e és a kockázatértékelés eredménye megfelelő vagy sem. A kockázatértékelési eljárás nem tanúsítvánnyal, hanem biztonságértékelési jelentéssel zárul, amelyben az AsBo levonja végső következtetéseit a CSM rendelet alkalmazásának megfelelőségével kapcsolatban. Szemben a tanúsítás során meghatározott hiányosságok és nemmegfelelőségek kezelésével, a jelentős változás kockázatértékelése végén a javaslattevő felelőssége eldönteni, hogy milyen módon és mértékben veszi figyelembe a biztonságértékelési jelentés következtetéseit. A CSM rendelet által meghatározott kockázatértékelés folyamata lehetőséget teremt a biztonságosabb, hatékonyabb és harmonizáltabb vasúti közlekedés kialakítására, amely hazai szinten is egyre nagyobb hangsúlyt kap. Épp ezért fontos, hogy a jövőben megvalósuló nagyvasúti beruházások, rekonstrukciók vonatkozásában minden fent említett szereplő tisztában legyen az őt érintő feladatokkal.
A RailCert Hungary Kft. elismert felkészültségű szakembereivel, valamint különleges projektek esetén hazai és külföldi közreműködők bevonásával végzett, magas színvonalú megfelelőségértékelési és független értékelési tevékenységével nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a hazai vasúti rendszer harmonizáljon az uniós közlekedéssel. Független szervezetként elhivatott módon végzi tevékenységét a vonatkozó szabványok szerinti átláthatóság és reprodukálhatóság jegyében.

Megosztás

Szóljon hozzá!