• hu

Vasúti tanúsítás az európai interoperabilitás megteremtése érdekében

0

A vasúti közlekedés területén az Európai Unió fő célja a műszaki korlátok felszámolása és az interoperabilitás megvalósítása az ERTMS rendszer kialakításával, ezzel a vasúti közlekedés biztonságosabbá tétele és a versenyképesség növelése más közlekedési ágazatokkal szemben.

A műszaki harmonizáció megvalósítása elősegíti az egyes tagországok vasúti piacának megnyitását a nemzetközi forgalom számára, a kialakított infrastruktúrát az egyes tagországi vasúttársaságok járművei számára egyformán és egyforma biztonság mellett teszi járhatóvá. Az EU az átjárhatósági követelmények rendszerét egységes európai szabályozással teremtette meg, melynek alapja a vasúti rendszer közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv. Az irányelv megköveteli a tagállamoktól, hogy tegyenek meg mindent annak biztosítása érdekében, hogy a vasúti rendszert alkotó strukturális alrendszerek csak akkor legyenek üzembe helyezhetők, ha tervezésük, kivitelezésük és létesítésük olyan módon történik, amely biztosítja az ezekre vonatkozó alapvető követelményeknek való megfelelést a vasúti rendszerbe való integrálás során.
A 2008/57/EK irányelv meghatározza azokat az alapvető követelményeket, amelyek hozzájárulnak a vasúti rendszer közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságához:

  • biztonság
  • megbízhatóság és rendelkezésre állás
  • egészség
  • környezetvédelem
  • műszaki összeegyeztethetőség

A szabályrendszer meghatározza a vasúti közlekedés:

  •  strukturális alrendszereit

– infrastruktúra alrendszer
– energia alrendszer
– ellenőrző-irányító és jelző alrendszer
– járművek alrendszer

  •  funkcionális alrendszereit

– forgalomüzemeltetés és -irányítás alrendszer
– karbantartás alrendszer
– telematikai alkalmazások a személyszállítási és áruszállítási szolgáltatások céljára

  • az alrendszerekbe beépíthető rendszerelemek (rendszerkomponensek) gyártásának és alkalmazhatóságának feltételeit.

A szabályrendszer legfontosabb elemei az egyes alrendszerekre vonatkozó Átjárhatósági Műszaki Előírások (ÁME, angolul: Technical Specification of Interoperability, TSI). Az alrendszerek vonatkozásában az ÁME-k meghatározzák azokat az előírásokat, amelyeket a 2008/57/EK irányelv alapvető követelményeinek és célkitűzéseinek a teljesítése érdekében alkalmazni kell. Ezek az előírások biztosítják a műszaki harmonizáció megfelelő szintjét. Az ÁME-k nemcsak az alrendszerek esetén betartandó funkcionális és műszaki követelményeket azonosítják, hanem az alrendszerek közötti kapcsolódási pontokat is megadják.

3. képFRF9161be

Az ÁME-k ezen túlmenően azonosítják, illetve egységesítik a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek alapvető paramétereit, meghatározzák az átjárhatóságot lehetővé tevő kötelezően betartandó műszaki paramétereket (MI), a kötelezően betartandó paramétereket (M) és az opcionálisan kezelendő paramétereket (O). Az ÁME-k továbbá meghatározzák, hogy mely eljárásokat kell használni a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek megfelelőségének vagy alkalmazhatóságának az értékelésekor, vagy az alrendszer EK-hitelesítésekor.
A hagyományos transzeurópai vasúti rendszerekben minden alkalmazott rendszerelemnek és alrendszernek meg kell felelnie az ÁME-kben meghatározott alapvető műszaki követelményeknek, és ennek teljesítését független tanúsító/megfelelőségértékelő szervezetekkel (Notified Body = NoBo) tanúsíttatni kell. A NoBo feladata a rendszerek és rendszerelemek független értékelése, a nemzetközi és nemzeti szabványoknak, előírásoknak való megfelelőség igazolása, a tanúsítási folyamat megvalósítása a választott modul szerint, az egyes tanúsítási eljárások megfelelő elhatárolásával.
Az EU a megfelelőségértékelés végrehajtásának több útját is definiálta annak érdekében, hogy akár különböző ellenőrzések, vizsgálatok elvégzésével is meg lehessen állapítani egy termék megfelelőségét, igazodva a megrendelők elvárásaihoz. A modulok részletes leírását a 2010/713 EU Bizottsági Határozatban találjuk meg. Bizonyos modulok egyes alrendszereknél vagy rendszerelemeknél nem megengedettek, és így teljesen más megfelelőségértékelési modulokat találhatunk pl. járműves vagy biztosítóberendezési területen.

A tanúsítási eljárás lefolytatásához a modulrendszer kiválasztását alapvetően két szempont befolyásolja:
• Melyek a NoBo által implementált modulok
• A kérelmező által választott modul, ha több modul is alkalmazható ugyanarra a tanúsítási feladatra

A KTI Nonprofit Kft. bejelentett szervezetként az ellenőrző-irányító és jelző alrendszer és az infrastruktúra alrendszer tekintetében rendelkezik bejelentett és a NANDO adatbázisban nyilvántartott státusszal (NB szám és a tanúsítási területek), az energia és jármű alrendszerek tekintetében a bejelentés előkészítés alatt van. A NoBo szervezet tanúsítási hatásköre az egész EU területére kiterjed, és az általa kiadott tanúsítvány a nemzetközi átjárhatósági előírásoknak való megfelelést igazolja. Minden tagállam rendelkezhet és rendelkezik is a tagállamra vonatkozó szabályozással is, ezek a nemzeti szabályok, és az ezen szabályoknak, előírásoknak való megfelelőséget egy, a nemzeti hatáskörben kijelölt szervezet (Designated Body – DeBo) végzi.
A KTI Nonprofit Kft. DeBo kijelölése az ellenőrző-irányító és jelző alrendszer és az infrastruktúra alrendszer tekintetében folyamatban van. A nemzetközi előírásoknak való megfelelés több lépcsőben történő elvégzését az átjárhatósági jogszabályok is megengedik, úgynevezett közbenső tanúsítási fázisok definiálására adnak lehetőséget, majd a közbenső fázis sikeres teljesítése esetén kiadható a közbenső tanúsítvány (ISV). Közbenső tanúsítvány adható ki akár a tanúsítás egy időbeli fázisára (pl. tervezés fázisának tanúsítása vagy telepítés
tanúsítása), de akár kiadható egy műszakilag lehatárolt részre is. Jó példa az előbbiekre a hazai GSM-R projekt, mivel a GSM-R az ERTMS alrendszere, ezért a GSM-R projekt keretében, a GSM-R rendszerre kiadható tanúsítványok ISV-k.
Jelenleg hazánkban a KTI mellett a Certuniv Kft. rendelkezik az ellenőrző-irányító és jelző alrendszer tekintetében NoBo státusszal, és a hazai megfelelőség igazolás kiadására jogosító DeBo kijelöléssel. EU-szinten jelenleg 58 szervezet rendelkezik NoBo státusszal, és ezen szervezetek szakmai munkája az Európai Vasúti Ügynökség, European Railway Agency (ERA) felügyelete alatt zajlik. A NoBo szervezetek a strukturális alrendszerek szerinti tagozódásban és ezen belül szakmai munkacsoportokban rendszeresen az NB-Rail szervezet (Notified Body Railway, Vasúti Tanúsító Szervezetek Szövetsége) keretein belül tevékenykednek. Előkészítés alatt van, hogy az NB-Rail 2015-től kezdődően önálló képviselettel és vezetéssel rendelkező, EU szintű szervezetté váljon, és az ezt előkészítő stratégiai munkacsoportban a KTI is tevékenyen részt vesz.

2014-4v.indd

Megosztás

Szóljon hozzá!